ASP.NET 5 / ASP.NET MVC 6 View Components Yeniliği - Görsel Bileşenler

10. Kasım 2015

 Frameworklerin yeni versiyonlarında sıklıkla mevcut bileşenler tekrar kullanılabilirlik açısından ele alınır ve iyileştirmeler yapılır. ASP.NET 5 ve ASP.NET MVC 6.0 ile partial view ve child action özellikleri ele alınıp view components ile daha tekrar kullanılabilir hale getirilmiş. Tekrar kullanılabilir bir taslak yaratmak için controller'a bağımlılık ortadan kaldırılmış ve asenkron olarak kullanabilme sağlanmış. Bu yazımda öncelikle child action ile tekrar kullanılabilir bir görsel taslak hazırlamaya çalışıp, sonra bu örneği view components ile hazırlayıp kullanmaya çalışacağız.

 

ASP.NET MVC 2 Child Actions ile tekrar kullanılabilir bileşenler

Child Actions konusuna hakim okuyucular bu bölümü atlayıp bir sonraki bölüme devam edebilir. ASP.NET MVC 2 ile gelen Child Actions sayesinde controllerlarımıza tanımladığımız aksiyonları ChildActionOnly attribute'u ile işaretleyip, istediğimiz görsel taslak içerisinde çağırabiliyoruz. Böylece DRY prensibine uygun olarak aksiyonu ve görselini uygulamamız içerisinde defalarca kullanabiliyoruz. Aşağıda child action olarak tanımladığımız bir aksiyonu ve görsel taslağını inceleyebiliriz : 

public class HomeController : Controller
{
	public ActionResult Contact()
	{
		return View();
	}

	[ChildActionOnly]
	public ActionResult Movies()
	{
		List<Movie> movieList = new List<Movie>();
		movieList.Add(new Movie() { ImdbId = "tt0470752", Name = "Ex Machina" });
		movieList.Add(new Movie() { ImdbId = "tt2562232", Name = "Birdman" });
		movieList.Add(new Movie() { ImdbId = "tt0137523", Name = "Fight Club" });
		return View(movieList);
	}
}

Görsel taslak dosyası : Movies.cshtml 

@model List<ViewComponentsTrial.Models.Movie>

<div>Movies : </div>
<ul>
@foreach(var item in Model) {
  <li><a href="http://www.imdb.com/title/@item.ImdbId">@item.Name</a></li>
}
</ul>

Yukarıda hazırlamış olduğumuz tekrar kullanılabilir child action örneğini uygulamamız içerisinde aşağıdaki gibi kullanabiliyoruz : 

@Html.Action("Movies")

View Component'in Hazırlanması ve Kullanılması

Yukarıdaki örnekte child action yardımı ile hazırladığımız film listesini, uygulamamız genelinde kullanılabilecek bir View Component olarak hazırlamak istersek aşağıdaki gibi ViewComponent sınıfından türeyen bir sınıf hazırlamamız gerekiyor.

public class MoviesViewComponent : ViewComponent
{
	public IViewComponentResult Invoke(string imdbId)
	{
		List<Movie> movies = GetMovies();
		if (string.IsNullOrEmpty(imdbId))
		{
			return View(GetMovies());
		}
		else
		{
			return View(GetMovies().Where(m => m.ImdbId == imdbId));
		}
	}

	public List<Movie> GetMovies()
	{
		List<Movie> movieList = new List<Movie>();
		movieList.Add(new Movie() { ImdbId = "tt0470752", Name = "Ex Machina" });
		movieList.Add(new Movie() { ImdbId = "tt2562232", Name = "Birdman" });
		movieList.Add(new Movie() { ImdbId = "tt0137523", Name = "Fight Club" });
		return movieList;
	}
}

 

View Component olarak hazırladığımız sınıfların isminin ViewComponent şeklinde bitmesi gerekiyor. View component'imiz Invoke metodu ile görsel taslakta kullanılacak modeli dönüyor. Hazırladığımız view component'in görsel taslağını aşağıdaki gibi hazırlıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, görsel taslağın konumlandığı dizin. Görsel taslağımız ~\Views\Shared\Components\Movies dizininde bulunuyor. Yani kullanılmak istenen controller'ın sahip olduğu görsel taslak dizininin altında Components dizini oluşturup bunun altına view componentimiz için bir dizin oluşturmamız gerekiyor. Bu dizinde görsel taslağımızı Default.isml ismi ile kaydediyoruz. Ben örnek olarak kullandığım view component'i tüm görsel taslaklarda kullanabilmek için shared dizini altına konumlandırdım. Dilersek view component diğer dizinler altına konumlanıp sadece konumlandığı dizin altında kullanılması da sağlanabilir. Görsel taslağımıza göz atarsak :

@model IEnumerable<ASP_NET_5_TagHelpers.Models.Movie>
<div>Movies : </div>
<ul>
  @foreach (var item in Model)
  {
    <li><a href="http://www.imdb.com/title/@item.ImdbId">@item.Name</a></li>
  }
</ul>

Şimdi hazırladığımız view component'i kullanmak için yapmamız gereken tek şey sayfalarımızda aşağıdaki gibi çağırmak :

@Component.Invoke("Movies", "")
// Asenkron kullanım : 
@await Component.InvokeAsync("Movies", "")
// Parametreli kullanım : 
@await Component.InvokeAsync("Movies", "tt2562232")

Sonuç

View components, ASP.NET içerisindeki görsel taslakları yeniden kullanılabilir yapmak için getirilmiş ve önceki tekniklere göre çok daha etkili bir teknik. Sadece controller bağlantısının koparılması bile tekrar kullanılabilirlik açısından tercih sebebi olmasını sağlayacaktır. Örneğimde yer alan kod bloklarına ve dosyalara aşağıdaki github projesi ile ulaşabilirsiniz : 

View Components Örnekleri

 

asp.net , , , ,

ASP.NET 5 Tag Helpers - Etiket Yardımcıları

28. Ekim 2015

ASP.NET MVC ile Razor View Engine ilk çıktığında HTML helpers ile tanıştık ve MVC projelerinde yoğun olarak HTML Helper metodlarını kullandık, kullanımı kolaylaştırmak için kendi yardımcı metodlarımızı yazdık. ASP.NET MVC ile alakalı pek çok soru ve takıldığımız pek çok nokta HTML Helper kullanımı ile alakalı oldu. HTML'nin basitliğinden ve yıllardır tecrübe ettiğimiz etiketler ile attributelerden uzaklaştık. Yerine HTML Helper metodlarına geçilen parametrelerle boğuşmaya başladık. Şahsen hala ASP.NET MVC'de HTML Helper ile oluşturacağım bir linke class attribute'u verirken zorlanmıyor değilim.

İşte bu noktada Tag Helpers - etiket yardımcıları ile biz geliştiricilerin yardımına biraz geçte olsa yetişilmiş oldu. Tag Helpers temelde bize kullanım kolaylığından başka yeni bir şey sunmuyor. Razor HTML yardımcıları ile yazabildiğimiz kodu, tag helpers ile daha markup diline yakın olarak yazabiliyoruz, View'larımız daha okunabilir oluyor. Dolayısıyla anlaması ve geliştirmesi daha kolay hale geliyor. ASP.NET 5 ile gelen etiket yardımcılarına ek olarak istersek kendi etiket yardımcılarımızı geliştirebiliyoruz, ki bu kısım bence konunun en heyecan veren yeri.

Bu yazıda öncelikle ASP.NET 5 ile gelen varsayılan etiket yardımcılarına değinip, sonrasında kendi etiket yardımcımızı nasıl yazacağımız ve kullanacağımız üzerinde durmaya çalışacağım.

 

ASP.NET 5 Varsayılan Etiket Yardımcıları

Aşağıdaki kod bloğunda etiket yardımcıları olmadan HTML yardımcıları yardımı ile basit bir view örneği görüyoruz. Buradaki HTML yardımcıları ile oluşturduğumuz üç elemana dikkat edelim. Bir textbox, bir checkbox ve bir link elemanı oluşturuyoruz.

 

@model ASP_NET_5_TagHelpers.Models.ToDoListItem

<label>Açıklama : </label>
@Html.TextBoxFor(m => m.Text)
<br />

<label>Tamamlandı mı ? : </label>
@Html.CheckBoxFor(m => m.IsCompleted, new { id = "todolistitem" + Model.ItemId })
<br />

@Html.ActionLink("Tag Helper Kullanılmış Sayfaya Git", "WithTagHelper", "Home")

 

 Şimdi aynı örneği ASP.NET 5 ile gelen varsayılan etiket yardımcıları ile yapalım. ASP.NET 5 ile gelen varsayılan etiket yardımcılarını kullanmak için yapmamız gereken tek şey @addTagHelper emri ile etiket yardımcılarının bulunduğu assembly'i referans göstermek. Böylece aşina olduğumuz HTML etiketlerine etiket yardımcıları ile gelen ek attibute'ları kullanarak view'ımızı hazırlayabiliyoruz. 

 

@model ASP_NET_5_TagHelpers.Models.ToDoListItem
@addTagHelper "*, Microsoft.AspNet.Mvc.TagHelpers"
  
<label>Açıklama : </label>
<input type="text" asp-for="Text" /><br>

<label>Tamamlandı mı ? : </label>
<input type="checkbox" asp-for="IsCompleted" id="@String.Format("todolistitem{0}", Model.ItemId)" /><br />

<a asp-controller="Home" asp-action="WithoutTagHelper">Tag Helper Kullanılmamış Sayfaya Git</a>

 Örnekte bulunan input elemanlarına tanımladığımız asp-for attributelarına dikkat edelim. Bunlar elemanın, modelin hangi özelliği ile eşleşeceğini belirtiyor. Link elemanına gelen asp-controller ve asp-action attributelarına dikkat edelim, bunlar da link elemanının hangi controller'ın hangi aksiyonu çalışacağını belirtiyoruz. İşler oldukça basitleşmiş ve okunabilir hale gelmiş değil mi ? 

Kendi Etiket Yardımcımızı Geliştirelim

 ASP.NET 5 ile gelen varsayılan etiket yardımcılarının yanı sıra kendi etiket yardımcımızı yazabilmemizi sağlayan sınıflar da mevcut. Microsoft.AspNet.Razor.Runtime.TagHelpers isim alanı altındaki TagHelper sınıfından türeteceğimiz sınıflar vasıtasıyla kendi etiket yardımcımızı geliştirebiliyoruz. Sınıfın public özellikleri view'da kullanacağımız elemanın attibutelarına karşılık geliyor. Process metodu içerisinde ise sayfamız istemciye gönderilirken nasıl render edilmesini istiyorsak öyle HTML elemanları tanımlayarak çıktımızı üretebiliriz.

Örneğin aşağıdaki Bootstrap input group örneğini ele alalım. 

<div class="input-group">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Recipient's username" aria-describedby="basic-addon2">
  <span class="input-group-addon" id="basic-addon2">@@example.com</span>
</div>

 Bu kod bloğunu, tekrar kullanılabilir bir etiket yardımcısına aşağıdaki gibi çevirebiliriz. InputGroupTagHelper sınıfının Id ve Domain özelliklerine dikkat edin. Bunları daha sonra view dosyamızda attribute olarak kullanacağız.

public class InputGroupTagHelper : TagHelper
{
	public string Id { set; get; }

	public string Domain { set; get; }

	public override void Process(TagHelperContext context, TagHelperOutput output)
	{
		// Outer Tag : 
		output.TagName = "div";
		output.Attributes.Add("class", "input-group");

		// Inner Input : 
		var name = new TagBuilder("input");
		name.MergeAttribute("type", "text");
		name.MergeAttribute("class", "form-control");
		name.MergeAttribute("placeholder", "Recipient's username");
		name.MergeAttribute("aria-describedby", this.Id);

		// Span : 
		var span = new TagBuilder("span");
		span.MergeAttribute("class", "input-group-addon");
		span.MergeAttribute("id", this.Id);
		span.InnerHtml = this.Domain;
		
		output.Content.SetContent(name.ToString() + span.ToString());
	}
}

Tanımladığımız etiket yardımcısını view dosyasında aşağıdaki gibi kullanabiliriz : 

@addTagHelper "*, ASP_NET_5_TagHelpers"

<input-group id="basic-addon2" domain="@@gmail.com"></input-group>
 

 

 

Sonuç

Bu yazımda ASP.NET 5 ile gelen tag helpers - etiket yardımcılarını incelemeye çalıştık. Şuan ASP.NET 5 Beta versiyonu olduğu için kod örneklerinde eklemeler ve çıkarmalar olabilir. Hatta bazı HTML elemanlarında varsayılan etiket yardımcılarının istenen şekilde çalışmadığını gördüm. Final sürümünde daha stabil olacaktır. Yazımda bahsettiğim örneklere aşağıdaki github linkinden ulaşabilirsiniz.

ASP.NET 5 TagHelpers Örnekleri

 

asp.net , , ,

ASP.NET5 ile DNVM, DNX ve DNU

16. Ağustos 2015

ASP.NET 5 ile yeni gelen özellikleri incelemek için Visual Studio 2015'te bir proje açtığımızda ilk karşılaştığımız yenilik farkında olalım veya olmayalım DNX, DNVM ve DNU oluyor. VS.NET 2015 bu araçları çalışma anında kullandığı için bize günlük hayatımızda bu araçları manuel olarak kullanma şansımız belki hiç olmayacak. Projemizi VS.NET ile açtığımız anda VS.NET ilk olarak yeni global.json ve project.json dosyalarını okuyup projemizin derleneceği ve çalışacağı ortamı bu ayarlara göre hazırlıyor. Biraz daha detaya inip bu kavramların ne olduğunu incelemeye çalışalım. Öncelikle  bu araçların aslında ASP.NET vNEXT ile açıklanan klr, kpm ve kvm araçlarının ASP.NET5 versiyonu için hazırlanan ve yeniden adlandırılan versiyonları. Aşağıdaki tabloda yapılan değişiklikler listeleniyor.

 

.NET Çalışma Ortamı (.NET Execution Environment DNX)

.NET uygulamalarını Windows, Linux ve Mac ortamlarında derleyebilmek ve çalıştırabilmek için gerekli bileşenleri ve araçları içeren SDK'lara DNX yani .NET Çalışma Ortamı diyoruz. ASP.NET 5 Projemiz içerisinde bulunan global.json dosyası içerisindeki version parametresi ile projemizin VS tarafından hangi SDK ile açılacağını ve build edileceğini belirliyoruz. Bu ayarı değiştirdiğimiz takdirde VS'yu restart etmemiz gerekiyor.

 

.NET Versiyon Yöneticisi (.NET Version Manager DNVM)

DNX kısaltması ile anılan .NET Çalışma Ortamlarının (.NET Execution Environment) yüklenmesi, güncellenmesi ve çalışması istenen ortamın belirlenmesini sağlayan komut satırı aracıdır. Komut satırına dnvm yazılarak araç çalıştırılabilir. Aşağıdaki gibi komut opsiyonlarının listelendiği bir ekran bizi karşılayacaktır. 

 

list komutu ile sistemde yüklü DNX'leri listeleyebilir, hangisinin aktif DNX olduğunu görebiliriz. upgrade komutu ile stabil kaynaktan son dnx versiyonu indirilebilir. 

List komutu çıktısında Versiyon olarak DNX versiyonunu, runtime başlığı altında framework versiyonu listeleniyor. .NET Framework, .NET Core ve Mono. 

Ya da özellikle belli versiyondaki bir DNX'i yüklemek istiyorsak install komutu ile vereceğimiz versiyonu stabil kaynaktan indirip kurabiliriz.

.NET Geliştirme Aracı (.NET Development Utility DNU)

.NET Geliştirme Aracı, yani DNU ise ASP.NET 5 projemizi derlerken bağımlı olduğumuz kütüphane paketlerini yöneten ve projemizi yayınlayan yardımcı uygulama. Projemiz içerisinde bağımlı olduğumuz kütüphaneleri topladığımız project.json dosyasına göre proje bağımlılıklarını yöneten DNU'nun çıktısını yine output penceresinden aşağıdaki gibi izleyebiliriz.

 

Sonuç olarak ASP.NET 5 ile projemizi derleyip kurulum yapacağımız ortama uygun paketlenmesini kolaylaştıran DNX, DNVM ve DNU'u incelemeye çalıştık. Bulut mimarinin ve Microsoft Azure'un çok önplanda olduğu günümüzde bu gelişmeler elbette kaçınılmazdı. Siz de benim gibi dnx version failed to install gibi bir hata ile karşılaştıysanız linki takip ederek çözüm uygulayabilirsiniz.

, , ,

"DNX SDK version 'dnx-clr-win-x86.1.0.0-beta5' failed to install" hatası ve çözümü

9. Ağustos 2015

Visual Studio 2015 ile ASP.NET 5'e gelen yeni özellikleri incelemek üzere ilk ASP.NET 5 projenizi açtığınız ve derleyip çalıştırmaya çalıştığınız anda tüm hevesinizi söndüren bu hatanın temelinde aslında .NET Framework'e gelen yeni bir özellik sebep oluyor.

 

DNX SDK version 'dnx-clr-win-x86.1.0.0-beta5' failed to install.

The solution will use DNX SDK version ‘dnx-clr-win-x86.1.0.0-beta5’ for this session.

 

Bu hata, .NET Framework Version Manager tarafından yüklenmeye çalışılan, ASP.NET 5'i içeren .NET Execution Environment (DNX) SDK'sının yüklenmesi sırasında alınan bir hata. Sebebi Windows 7'de Powershell 3.0 versiyonunun kurulu olmamasından kaynaklı. Bu hata ile ilgili detaylar Microsoft destek sayfasında mevcut.

PowerShell'in hangi versiyonuna sahip olduğumuzu görmek için powershell komut satırına aşağıdaki komutu yazıp görebiliriz.

$PSVersionTable

PowerShell 3.0 versiyonunu kurmak için Microsoft'un PowerShell 3.0 Download sayfasından güncellemeyi indirip kurulumu yaptıktan sonra komut satırında şunu görüyor olmalıyız : 

PowerShell'i 3.0 veya daha üst versiyona yükselttikten sonra projeyi yeniden açıp ve derleyince işlemin biraz uzun sürdüğünü ve output penceresini açarsanız ASP.NET 5'i kullanabilmek için ihtiyaç duyduğumuz DNX versiyonunun indirilip yüklendiğini göreceksiniz.

Komut satırını açıp dnvm list komutu ile makinanızda kurulu DNX versiyonlarını listelerseniz aşağıdakine benzer bir çıktı ile karşılaşırız. Dilersek yine dnvm komutlarını kullanarak ihtiyacınız olan DNX versiyonlarını makinamıza kurabiliriz.

 

, , ,

Site İçeriğini GZip İle Sıkıştırarak Site Performansını Arttırmak

23. Şubat 2014

Günümüzde web uygulaması geliştirirken, web uygulamasının hızlı açılması dikkate edilmesi gereken en önemli kriterlerden biridir. Anasayfanın bir kaç saniye geç açılması binlerce potansiyel ziyaretçinin rakip uygulamalara gitmesine sebep olabilir. Hızlı gelen içeriği ziyaretçilerin sevdiği kadar arama motorları da sever. Bir web uygulamasının yavaş çalışmasına pek çok sebep var iken, her bir sebebe göre ayrı çözümler vardır. Bu yazımda bu sebeplerden biri olan yoğun içeriğe dikkat çekmeye çalışarak çözüm yöntemi olarak GZip üzerinde durmaya çalışacağım.

GZip ile Sıkıştırılmamış Bir Site

Büyük bir dosyayı bir e-postaya ekleyeceğimiz zaman alacağımız ilk aksiyonlardan biri dosyayı sıkıştırmak olacağı gibi, yoğun içerikli bir siteyi de ziyaretçilerimize sunacağımız zaman da aynı aksiyonu almalıyız. Sıkıştırılmış bir dosyayı e-postamıza eklemek bizim bandwidth ve zamanımızdan tasarruf sağladığı gibi aynı zamanda alıcının da dosyayı indirme zamanı düşeceğinden onun da zamanını ve bandwidth'ini tasrarruflu kullanmış oluruz. Aynı mantık web uygulamamız için de geçerli. İçeriğin sıkıştırılması ile hem sunucu kaynaklarını hem de ziyaretçilerimizin kaynaklarını tasarruflu kullanarak her iki tarafın da kazanmasını sağlıyoruz.

checkgzipcompression.com gibi bir site'de GZip ile ziplanmamiş bir siteyi incelersek, sitenin sıkıştırılmamış hali ile neler kaçırdığımızı rahatça görebiliriz. Aşağıdaki örneğimizde sitemiz %80 oranında sıkıştırılabilecek iken hiç bir aksiyon alınmadığını görüyoruz.

Aynı siteyi Google Chrome Geliştirici araçları ile inceleyelim. F12'ye basark geliştirici araçlarını açıp Network tabına gelip Response altındaki sunucu başlıklarını incelersek siteminizin içeriğinin boyutu ve sıkıştırılma kullanılıp kullanılmadığını görebiliriz. Şayet sunucu içeriği sıkıştırmış olsaydı, burada Content-Encoding diye bir başlık görecektik. Site ziyaretçisi olarak kullandığımız tarayıcılar ziyeret ettiğimiz siteye bir talep gönderdiklerinde site içeriğini nasıl kabul edebilecekleri konusunda bazı bilgileri header bilgileri ile gönderirler. Accept-encoding header'ı ile tarayıcılar hangi sıkıştırma formatlarını (gzip, deflate gibi) kabul edebildiklerini sunucuya gönderirler. Sunucu bu header bilgisine göre eğer sıkıştırma formatlarından biri aktif ise içeriği sıkıştırarak ziyaretçiye gönderir. 

 

GZip İle Sıkıştırılmış Bir Site

Ziyaretçinin tarayıcısının sıkıştırma formatlarını kabul etmesi durumunda web sunucusu içeriği, tanımı yapılmış bir formatta sıkıştırıp ziyaretçiye gönderir. Ziyaretçinin tarayıcısı sıkıştırılmış içeriği açarak render eder. GZip sıkıştırılmış bir siteyi checkgzipcompression.com da incelersek aşağıdaki gibi yüksek oranda bir sıkıştırma ortalaması ile karşılaşabiliriz. HTML, kendini tekrar eden bir çok etiketten oluşan bir markup dili olduğu için sıkıştırma algoritmaları HTML üzerinde çok başarılı sonuç vermektedir.

Şayet Google developer tools ile aynı siteyi incelersek sıkıştırılmış içeriğin ve sıkıştırma formatının tarayıcıya nasıl bildirildiği konusunda fikir sahibi olabiliriz : 

 

IIS üzerinde GZip İçerik Sıkıştırma Formatının Açılması

Şuana kadar sıkıştırma formatlarının nasıl işlediğini, tarayıcı ile web sunucusunun uygun format üzerinde nasıl anlaştığını anlatmaya çalıştım. Peki GZip sıkıştırma formatını web sunucumuz üzerinde aktif hale getirmek için ne yapmalıyız ?

IIS üzerinde sitemizi bulup seçtiğimiz takdirde sitemiz ile alakalı pek çok ayara sağ taraftaki panelden erişebiliyoruz. Bu konfigurasyon ayarları arasında Sıkıştırma / Compression'ı seçersek yukarıdaki gibi bir ekran ile karşılaşırız. Bu iki ayarı açmamız halinde sitemizde sıkıştırma formatlarını aktif hale getirmiş oluyoruz.

Peki Web sunucumuzun IIS'ine direk erişimimiz yok ise sıkıştırma formatlarını nasıl aktif hale getiririz ? Bu sorunun ve pek çok konfigurasyon sorusunun çözümü web.config dosyasında saklı. <system.webServer> etiketi altında tanımlayacağımız urlCompression etiketi sayesinde IIS'e direk erişmeden sıkıştırma formatlarını aktif hale getirebiliriz : 

<system.webServer>

    <urlCompression doStaticCompression="true" doDynamicCompression="true" />

</system.webServer>

Ufak bir ayar ile içeriğimizde %70-80 oranında sıkıştırma sağlayarak bandwidth tasarrufu sağlayan sıkıştırma ayarları ile web uygulamalarımızı daha hızlı hale getirebiliriz. Her talepte içerik yeniden sıkıştırıldığı için sunucunun CPU kaynağı kullanılıyor. Bu sebepten de paylaşımlı sitelerde default ayarda kapalı olan sıkıştırma formatları çok büyük boyutta dinamik içeriğe sahip sitelerde tavsiye edilmiyor. 50 KB - 100KB arası büyüklüğe sahip içerikler için en iyi sonucu verdiği belirtiliyor.

, ,

IBundleOrderer İle Bundle İçerisindeki Dosyaların Sıralanması

28. Ocak 2013

Geçtiğimiz haftalarda incelediğim Bundling ve Minification yazısında bir dizin içerisindeki kaynak dosyalarımızı joker karakterler ile bir bundle haline getirip sayfamıza ekleyebileceğimizden bahsetmiştik. Bu dizin içerisindeki tüm dosyalar alfabetik sırada bundle içerisinde işlenir ve referans olarak verilen yerlerde bu sıralamada istemciye sunulur. Çoğu zaman bu tercih edilen bir durum değildir. Bazı temel script dosyalarımızın sayfamızda öncelikli olarak referans verilmesini isteriz. Bu temel script dosyalarını kullanan diğer script dosyalarımız ise sonrasında sayfamıza eklenir. İşte bu kurduğumuz hiyerarşik yapıyı oluşturacağımız bundle'lar içerisinde de yapabilmemiz için ya dosya isimlerini alfabetik olarak yarattığımız hiyerarşiye uyacak şekilde hazırlamamız gerekir ya da IBundleOrderer kullanarak bundle içerisindeki dosyalarımızı sıralayacak bir mekanizma oluşturabiliriz. 

Bu yazımda IBundleOrderer interface'ini inceleyerek, basit bir örnek ile bundle içerisindeki script dosyalarımızın hiyerarşisini web.config dosyası içerisinde tanımlayacağımız bir parametre ile yönetmeyi deneyeceğiz.

 

IBundleOrderer interface'i ve Bundle içerisindeki dosyaların sıralanması

Uygulamamız içerisinde oluşturduğumuz Bundle'ların özellikleri arasında Orderer adında bir özellik ile Bundle'ımıza dosyalarını sıralayabileceğimiz bir IBundleOrderer interface'ini uygulayan bir sınıf verebiliyoruz.

Bundle myBundle = new Bundle("~/bundles/SiteScripts", new JsMinify());
myBundle.IncludeDirectory("~/Scripts/SiteScripts", "*.js");
myBundle.Orderer = new MyBundleOrderer();
bundles.Add(myBundle);

Eğer IBundleOrderer interface'ine gözatarsak eğer OrderFiles metodu ile bundle içerisindeki dosyaları sıralayacak bir metod içeren bir interface olduğunu görüyoruz. Bundle oluşturulurken içerisindeki dosyaları parametre olarak gönderip, dönüş parametresi olarak da sıralanmış dosyaların listesini içeren bir kolleksiyon bekleniyor  : 

namespace System.Web.Optimization
{
  public interface IBundleOrderer
  {
    IEnumerable<System.IO.FileInfo> OrderFiles(BundleContext context, 
                        IEnumerable<System.IO.FileInfo> files);
  }
}

Şimdi yukarıdaki örneğimizde kullandığımız ve IBundleOrderer interface'ini uygulayan sınıfımıza gelecek olursak : 

public class MyBundleOrderer : IBundleOrderer
  {
    public IEnumerable<System.IO.FileInfo> OrderFiles(BundleContext context, IEnumerable<FileInfo> files)
    {
      if (ConfigurationManager.AppSettings["HighPriorityScripts"] != null)
      {
        string[] highPriorityScripts = ConfigurationManager.AppSettings["HighPriorityScripts"].Split(',');
        List<FileInfo> listFiles = new List<FileInfo>(files);
        List<FileInfo> orderedFiles = new List<FileInfo>();

        foreach (string highPriorityFile in highPriorityScripts)
        {
          FileInfo nextFileInfo = listFiles.Find(delegate(FileInfo arg) 
                  {
                    return arg.Name == highPriorityFile;
                  }
                 );
          if (nextFileInfo != null)
          {
            orderedFiles.Add(nextFileInfo);
          }
        }

        foreach (FileInfo lowPriorityFile in listFiles)
        {
          if (!orderedFiles.Contains(lowPriorityFile))
          {
            orderedFiles.Add(lowPriorityFile);
          }
        }

        return orderedFiles;
      }

      return files;
    }
  }
 
<!-- Virgülle ayrılmış script dosyaları -->
<add key="HighPriorityScripts" value="Z_HighPriorityScript.js,SmallJSFile.js" />

 

MyBundleOrderer sınıfı web.config'de yukarıdaki gibi tanımlayacağımız HighPriorityScripts parametresini alıp, öncelik verilecek script dosyalarını belirleyip dönüş yapılacak listeye öncelikli olarak bu dosyaları ekliyor. Sonrasında geriye kalan dosyalar dönüş listesine ekleniyor ve oluşturulan sıralı liste dönülüyor. Böylece bundle'ımız içerisindeki dosyalarımızı web.config dosyasındaki parametremiz ile önceliklendirerek yönetebilir hale gelmiş oluyoruz.

, , ,

ASP.NET MVC 4 Bundling ve Minification

25. Aralık 2012

ASP.NET 4.5 ile yeni gelen özelliklerden biri olan Bundling and Minification temelde sunucuya gelen bir talebe (request), talep sayısını ve boyutunu düşürerek performans kazandırmayı amaçlayan bir özellik. Bu yazımda ASP.NET 4.5 ile gelen bu yeni özelliği ASP.NET MVC 4 ile incelemeye çalışacağım.

Bundling ve Minification'dan Önce

Bundling ve Minification öncesinde bir çok projemizde stil ve script dosyalarımızı sayfalarımıza aşağıdaki gibi tek tek tanımlardık : 

<script src="~/Scripts/SiteScripts/LargeJSFile.js" type="text/javascript"></script>
<script src="~/Scripts/SiteScripts/SmallJSFile.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="~/Scripts/SiteScripts/Z_HighPriorityScript.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="~/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

Yukarıdaki script ve stil dosyalarını referans eden bir sayfaya istemciden gelen bir talep dört yeni talep daha yaparak her bir dosyayı da sunucudan talep eder (tabii eğer dosyalar cachelenmedi ise). Sayfamızda bulunan resim, video veya animasyon dosyaları gibi harici dosyaların da ayrı birer talep olarak sunucuya geldiği de düşünülürse bir web sayfası içerisinde kaç dosyaya referans veriyor ise sunucuya her biri için birer talep gidiyor demektir. Bu da web sayfalarımızın yüklenme zamanı performansını etkileyen kriterlerden biridir. 

 

Yukarıdaki kod örneğindeki sayfamızı Google Chrome Developer Tools ile izler isek yukarıdaki gibi bir manzara ile karşılaşırız. Sayfamız ilk satırda yükleniyor, sonrasında stil ve script dosyaları (turuncu ve yeşil renkli) sunucudan talep ediliyor.

Bundlelar

 ASP.NET MVC 4 template projesini açtığınızda bu projede bundle'ların kullanıldığını farkedeceksiniz. Aşağıdaki gibi App_Start dizini altındaki BundleConfig sınıfına gözatarsak projede kullanılan script ve stil bundlelarının bu sınıf içerisinde tanımlandığını görürüz. Global.asax.cs sınıfına da gözatarsak eğer Application_Start olayında App_Start dizinindeki tüm config sınıflarının metodları çağrılarak web uygulamamızın ayarlarının yapıldığını görebiliriz. Eğer ASP.NET MVC 3 veya daha önceki versiyondan upgrade ettiğiniz bir web MVC uygulaması üzerinde çalışıyorsanız NuGet ile Microsoft.AspNet.Web.Optimization paketini almayı unutmayın.

StyleBundle ve ScriptBundle sınıflarını kullanıp yaratacağımız yeni bundleları BundleCollection'a ekleyerek uygulamamız içerisinde kullanacağımız yeni bundleları tanımlayabiliriz.

bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/SiteScripts")
        .Include("~/Scripts/SiteScripts/*.js"));

Yukarıdaki örnekte joker karakterler (* wildcard karakteri) ile Scripts/SiteScripts dizini altındaki tüm javascript dosyalarını yeni tanımladığım bundle'a dahil ediyorum. Burada ufak bir kısıtımız var, joker karakterleri, dizindeki tüm dosyaları kapsayacak şekilde tanımlamama izin verilmiyor.  Yani "Scripts/SiteScripts/*" şeklinde bir tanım çalışma zamanında aşağıdaki hata ile engelleniyor : 

Yukarıdaki yarattığımız bundle'ı aşağıdaki gibi View'larımızda kullanabiliriz : 

@Scripts.Render("~/bundles/SiteScripts")
@Styles.Render("~/Content/css")

Bu durumda sunucudan talep ettiğimiz sayfamızın kaynak koduna gözatarsak eğer aşağıdaki gibi bundle'ımızı tanımladığımız dizindeki script dosyalarının alfabetik olarak sıralı biçimde sayfamıza eklendiğini görebiliriz : 

Hiyerarşik yapıda bir script veya stil dizinimiz var ve bunu bundle haline getirmek istiyorsak IncludeDirectory metodu daha çok işimize yarayacaktır. Metod bize aşağıdaki gibi alt dizinleri de yönetebileceğimiz bir esneklik sağlıyor : 

bool includeSubDirectories = true;
bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/SiteScripts").IncludeDirectory(
          "~/Scripts/SiteScripts", "*.js", includeSubDirectories));

Minification

Şimdiye kadar yaptığımız bundle örneklernini tek dosya halinde toplayıp içerisindeki gereksiz satırları (yorum satırları, boşluklar, yeni satırlar, vb. ) atıp, değişken isimlerini kısaltıp yani script veya stil dosyamızı optimize edip istemciye gönderilecek dosya boyutunu ve talep sayısını azaltan sihir aşağıdaki gibi EnableOptimization propertisi ile sağlanıyor : 

// BundleConfig.cs içerisine eklenecek.
BundleTable.EnableOptimizations = true; 

Minification'ı aktif hale getiren yukarıdaki satırı eklediğimiz zaman aşağıdaki gibi bir sonuç ile karşılaşıyoruz : 

Görüldüğü üzere üç script dosyası tek dosya halinde ve optimize edilmiş olarak 'SiteScripts?v=xyz-xyz-xyz' gibi bir dosya şeklinde istemciye gönderiliyor. Burada dikkat etmemiz gerene bir diğer nokta dosya isminin sonundaki v parametresi. Versiyon amaçlı kullanılan v parametresi sayesinde optimize ettiğimiz script dosyalarımız 1 sene boyunca istemcide cachelenmiş oluyor. Bu zaman zarfında eğer script dosyalarımız değişir ise yeni bir versiyon numarası otomatik olarak verilerek yeni bir dosya oluşturulup, istemcinin bu yeni dosyayı kullanması sağlanıyor.

Toplam boyutu 160KB olan ve 3 script dosyasından oluşan örneğimin 89KB'a ve tek dosyaya indirmemi sağlayan Bundling and Minification özelliği performans açısından getirdiği artıların yanı sıra uygulamamızda kullandığımız script ve stil dosyalarını derleyip toparlayıp ve daha okunabilir bir kod sağlıyor.

Güncelleme

16 Şubat 2014 

Eğer ASP.NET MVC 3 veya daha önceki versiyondan upgrade ettiğiniz bir web ASP.NET MVC uygulaması üzerinde çalışıyorsanız NuGet ile Microsoft.AspNet.Web.Optimization paketini almayı unutmayın. Bu sayede System.Web.Optimization isim alanına ve yazımda bahsettiğim bundling sınıflarına erişebilirsiniz.

, ,

HTML5Shiv ve Modernizr Kullanarak HTML5 Desteklemeyen Tarayıcılarla Çalışmak

22. Nisan 2012

Yeni bir teknoloji çıktığında her uygulama geliştiricinin aklına gelen/gelmesi gereken sorulardan biri, mevcut altyapılar (işletim sistemleri, tarayıcılar, veya teknoloji ile alakalı uygulamalar, vs.) bu teknolojiyi kullanabiliyor mu ?

HTML5 için de aynı soru herhalde hemen her geliştiricinin aklına gelmiştir. HTML5 eski tarayıcılarda çalışıyor mu ? Tarayıcılar HTML5 taglarını nasıl gösteriyorlar ? Eski tarayıcıları desteklemek için ne yapmak lazım ? 

İşte bu sorulara bir miktar çözüm sağlayabileceğimiz iki JavaScript kütüphanesini aktarmaya çalışacağım. 

HTML5Shiv

HTML5Shiv (veya HTML5Shim) ana sayfasından da göreceğiniz üzere HTML5'i desteklemeyen Internet Explorer 9 öncesi versiyonlar için HTML5 taglarının desteklenmesini sağlayan küçük boyutlu bir kütüphane. Önceki cümlemde yazdığım üzere, sadece Internet Explorer için çözüm sağlıyor, böylece sayfalarımızda IE tarafından tanınmayan tagları kullandığımız takdirde görsel bozulmalarla karşılaşmıyoruz. Yine bir önceki cümlemde yazdığım üzere kütüphane sadece yeni tagların IE tarafından tanınmasını sağlıyor, işlevsel olarak çalışmalarını sağlamıyor. Örneğin <audio> veya <video> taglarının tanınmasını sağlıyor fakat bu tagların video oynatacağı anlamına gelmiyor. Bir örnek ile konuyu daha açık hale getirmeye çalışalım. Örneğin aşağıdaki HTML sayfasına gözatalım : 

HTML5Shiv İçermeyen Sayfa

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="tr">

<head>
 <title>HTML5 Shiv olmayan sayfa</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/style.css" />
</head>

<body>
 <div id="main">
  <header id="header">
   <div id="logo">
    <div id="logo_text">
     <h1><a href="#">WebUcu<span class="logo_colour">.org</span></a></h1>
     <h2>HTML5 Shiv Olmayan Sayfa</h2>
    </div>
   </div>
   <nav id="menubar">
    <ul id="menu">
     <li class="selected"><a href="#">ANASAYFA</a></li>
     <li><a href="#">MENÜ 1</a></li>
     <li><a href="#">MENÜ 2</a></li>
     <li><a href="#">MENÜ 3</a></li>
     <li><a href="#">MENÜ 4</a></li>
    </ul>
   </nav>
  </header>
  <article id="site_content">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pharetra dictum risus, vel rhoncus metus aliquet non. Morbi ultricies aliquet pharetra. Nunc auctor pellentesque nulla nec facilisis. In fermentum nunc et neque dignissim faucibus. Pellentesque varius tempor elit, in vulputate arcu ornare ut. Ut libero neque, suscipit non sagittis vel, vestibulum et mi. Maecenas at erat nulla. Mauris mollis pretium elit, ac lacinia sem ornare ac. In libero nulla, tempor et aliquet ut, scelerisque sed enim.
		<br><br>
		Proin sed nisl risus, quis sodales est. Phasellus dapibus tincidunt mauris, in viverra lacus auctor id. Integer aliquam malesuada ante et sodales. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam mollis porttitor porttitor. Ut gravida congue posuere. Phasellus ornare facilisis diam, non fermentum est semper in. Vivamus gravida convallis ligula non tempus. Proin vel tellus urna. Suspendisse congue iaculis varius. Vestibulum a nulla leo, a ullamcorper nulla. Nunc turpis tellus, scelerisque ac adipiscing eget, pretium sed nunc. Vestibulum id tempus ligula. Quisque varius, lacus sagittis tempus eleifend, nibh elit pretium nibh, tempor hendrerit erat leo sit amet dolor. Curabitur sagittis egestas massa, vitae fermentum neque pretium in.
  </article>
  <footer id="footer">
   Copyright © WebUcu.Org
  </footer>
 </div>
</body>
</html>

 

<header>, <article>, <nav> ve <footer> gibi HTML5 tagları içerdiğini görüyoruz. Bu sayfayı HTML5 destekleyen bir tarayıcı (Chrome 18) ile açtığımızda aşağıdaki gibi bir sonuç elde ediyoruz : 

 

Aynı sayfayı HTML5 desteklemeyen bir tarayıcı (Internet Explorer 6.0) ile açtığımızda aşağıdaki gibi bir sonuç elde ediyoruz : 

 

 

Desteklenmeyen HTML5 taglarından dolayı tasarımın nasıl bozulduğunu görebiliyoruz. Bunun önüne geçebilmek ve sayfamızı çalınmış güzelliğine kavuşturabilmek için yapmamız gereken çok basit, aşağıdaki gibi HTML5Shiv referansını ekliyoruz ve sayfamız IE 6.0 tarafından aşağıdaki gibi taranıyor : 

HTML5Shiv İçeren Sayfa

<head>
 <title>HTML5 Shiv olan sayfa</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/style.css" />
 <!--[if lt IE 9]>
 <script src="assets/html5.js"></script>
 <![endif]-->
</head>

 

Modernizr

ASP.NET MVC ile uğraşmış olanlar bilir, Visual Studio.NET ile yeni bir ASP.NET MVC projesi açtığınızda Scripts dizini ile içerisinde JQuery ve Modernizr Javascript kütüphanelerini görürüz. Bunu ilk farkettiğimde, HTML5 desteği en düşük tarayıcı olan IE'nin ve Microsoft'un ayıp kapatmaya çalışması gibi yorumlamıştım.

Modernizr, tarayıcıların HTML5 ve CSS3 özelliklerinden hangilerini desteklediğini test edebileceğimiz ve içeriğimizi bu test sonuçlarına göre düzenleyebileceğimiz bir yardımcı kütüphane. Modernizr da aynı HTML5Shiv gibi HTML5 taglarını çalışır hale getirmiyor, sadece bu tagların desteklenip desteklenmediği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. 

Eğer download sayfasına giderseniz, kullanacağınız özellikleri seçerek daha hafif bir kütüphane indirebilmenize olanak sağlayan Modernizr, farkedeceğiniz üzere, HTML5Shiv içeriyor. Yani sayfalarınızda Modernizr kullanıyorsanız, HTML5Shiv referansı vermenize gerek kalmıyor.

Modernizr'ı CSS ve JavaScript ile olmak üzere iki şekilde kullanabiliyoruz.

CSS ile Modernizr kullanımı

Modernizr kullanırken yapmamız gereken öncelikle modernizr kütüphanesine referans vermek : 

<head>
	<title>CSS ile Modernizr Kullanım Örneği</title>
	<script src="modernizr-2.5.3.js"></script>
</head>

Modernizr referansını verdikten sonra html tagına no-js css sınıfını vererek sayfamızda modernizr testlerinin çalışacağını belirtiyoruz : 

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr" class="no-js">

Şuanda Modernizr sayfamızda çalışıyor halde olmalı. Bunu test etmek için tarayıcımızda sayfamızı açar ve Firebug benzeri bir geliştirici aracı ile (Birçok geliştirici aracının kısa yolu olan F12'ya basın) sayfamızın kaynak koduna bakarsak aşağıdaki gibi bir sonuç görürüz : 

 

Modernizr, html tagına verdiğimiz class değerini, yaptığı test sonuçlarına göre özellik adını içeren sınıflar ile eşitliyor. Örneğin bizim örneklerimizde kullanacağımız HTML5'in SVG özelliğini svg sınıfı olarak görebiliyoruz. Eğer tarayıcımda HTML5 SVG desteklenmiyor olsaydı no-svg diye bir sınıf görüyor olmalıydım. Yani desteklenmeyen özellikler no-özellik_adı şeklinde sınıf olarak ekleniyorlar. 

Şimdi test sayfamıza geri dönersek, sayfamızda SVG kullanmak istediğimizi varsayalım, ama SVG desteklemeyen tarayıcılar için de bir çözüm sunmak istediğimizi varsayalım. Bu durumda sayfamıza aşağıdaki gibi 2 adet div elemanı ekleyip birini SVG destekleyen tarayıcılar için hazırlıyoruz, diğerini ise SVG desteklemeyen tarayıcılar için hazırlıyoruz : 

<div class="divSvg">
	<svg id="mySvg" height="300" width="200">
		<polyline points="20,30 20,230 50,60 50,80 100,80 100,100" fill="green" x="20" y="30" />
		<text x="15" y="15" style="font-size:20;stroke:blue">HTML5 SVG Örneği</text>
	</svg>
</div>
<div class="divNoSvg">
	Tarayıcınız SVG desteklemiyor, yerine resim ekliyoruz : <br>
	<img src="svg_clone.jpg" />
</div>

Son olarak yukarıda tanımladığımız divlere verdiğin css sınıflarına gözatacak olursak, her iki sınıfında div elemanlarımızı sakladıklarını görüyoruz. Divlerimiz Svg sınıfı içeren bir tag içerisinde kullanılıyorlar ise divSvg, no-svg sınıfına sahip bir tag içerisinde ise divNoSvg sınıfı görünür halde olacak şekilde bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Yani yukarıda html tagının sınıfları içerisinde svg sınıfı var ise divSvg sınıflı div'imiz, no-svg sınıfı var ise divNoSvg sınıflı div'imiz kullanıcıya görünür hale gelecek : 

<style type="text/css" media="screen">
	div.divSvg { display:none; }
	div.divNoSvg { display:none; }
	
	.no-svg div.divNoSvg {
		display:block;
	}
	
	.svg div.divSvg {
		display:block;
	}
</style>

CSS kullanımını gösteren tüm kodumuza topluca göz atacak olursak :

CSS ile Modernizr Kullanım Örneği

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr" class="no-js">
	<head>
		<meta charset="windows-1254">
		<title>CSS ile Modernizr Kullanım Örneği</title>
		<script src="modernizr-2.5.3.js"></script>
		<style type="text/css" media="screen">
			div.divSvg { display:none; }
			div.divNoSvg { display:none; }
			
			.no-svg div.divNoSvg {
				display:block;
			}
			
			.svg div.divSvg {
				display:block;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<h3>CSS ile Modernizr Kullanım Örneği</h3>
		<div class="divSvg">
			<svg id="mySvg" height="300" width="200">
				<polyline points="20,30 20,230 50,60 50,80 100,80 100,100" fill="green" x="20" y="30" />
				<text x="15" y="15" style="font-size:20;stroke:blue">HTML5 SVG Örneği</text>
			</svg>
		</div>
		<div class="divNoSvg">
			Tarayıcınız SVG desteklemiyor, yerine resim ekliyoruz : <br>
			<img src="svg_clone.jpg" />
		</div>
	</body>
</html>

Örneğimizi SVG destekleyen bir tarayıcıda (Chrome 18) çalıştırır isek : 

 

Örneğimizi SVG desteklemeyen bir tarayıcı (Internet Explorer 6.0) ile çalıştırır isek : 

 

JavaScript ile Modernizr kullanımı

Son örnek olarak CSS örneğinde kullandığımız sayfayı JavaScript ile kullanmak istersek divlerimizi aşağıdaki gibi görünmez olarak tanımlıyoruz : 

<div id="divSvg" style="display:none;">
	<svg id="mySvg" height="300" width="200">
		<polyline points="20,30 20,230 50,60 50,80 100,80 100,100" fill="green" x="20" y="30" />
		<text x="15" y="15" style="font-size:20;stroke:blue">HTML5 SVG Örneği</text>
	</svg>
</div>
<div id="divNoSvg" style="display:none;">
	Tarayıcınız SVG desteklemiyor, yerine resim ekliyoruz : <br>
	<img src="svg_clone.jpg" />
</div>

Sonrasında aşağıdaki gibi bir JavaScript kodu ile svg'nin aktif olup olmamasına göre ilgili div'imizi görünür hale getiriyoruz :

window.onload = function() {
	if (Modernizr.svg) {
		document.getElementById("divSvg").style.display = 'block';
	} else {
		document.getElementById("divNoSvg").style.display = 'block';
	}
};

Tüm örneğe göz atarsak : 

JavaScript ile Modernizr Kullanım Örneği

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr" class="no-js">
	<head>
		<meta charset="windows-1254">
		<title>JavaScript ile Modernizr Kullanım Örneği</title>
		<script src="modernizr-2.5.3.js"></script>
		
		<script type="text/javascript">
		 window.onload = function() {
			if (Modernizr.svg) {
				document.getElementById("divSvg").style.display = 'block';
			} else {
				document.getElementById("divNoSvg").style.display = 'block';
			}
		 };
		</script>
	</head>
	<body>
		<h3>JavaScript ile Modernizr Kullanım Örneği</h3>
		<div id="divSvg" style="display:none;">
			<svg id="mySvg" height="300" width="200">
				<polyline points="20,30 20,230 50,60 50,80 100,80 100,100" fill="green" x="20" y="30" />
				<text x="15" y="15" style="font-size:20;stroke:blue">HTML5 SVG Örneği</text>
			</svg>
		</div>
		<div id="divNoSvg" style="display:none;">
			Tarayıcınız SVG desteklemiyor, yerine resim ekliyoruz : <br>
			<img src="svg_clone.jpg" />
		</div>
	</body>
</html>

 Sonuç

HTML5 kullanırken işin sıkıcı yanı, HTML5'i desteklemeyen tarayıcılarla nasıl çalışmak gerektiğini incelemeye çalıştık. HTML5Shiv, yeni HTML5 taglarını kullanabilmemizi sağlayan ve kullanımı oldukça basit bir kütüphane. Modernizr ise manuel olarak yapabileceğimiz birçok özellik testini bize hazır olarak sunan başarılı kütüphane. İki kütüphaneyi kullanarak odaklanmamız gereken tek yer, HTML5 desteklenmeyen tarayıcılar'da yeni özelliklere alternatif olarak ne kullanabiliriz sorusuna yanıt aramak.

, , , , ,

Response.RedirectPermanent ve Response.Redirect

17. Nisan 2012

Klasik ASP'den kalan alışkanlıklarımızdan Response.Redirect("url") metodunu ziyaretçimizi bir sayfadan başka bir sayfaya yönlendirmek için yıllarca kullandık. ASP.NET geldi, Redirect metodumuz baki kaldı, kullanmaya devam ettik. ASP.NET 4.0 ile gelen Response.RedirectPermanent("url") metodu, tam olarak Response.Redirect metodunun pabucunu dama atmasa da redirect metodlarını daha dikkatli kullanmaya yönlendiriyor.

Peki nedir bu iki metod arasındaki fark ? 

İki metod temelde aynı işlemi yapıyorlar. Yani parametre olarak verilen URL'e ziyaretçiyi yönlendiriyorlar. Aralarındaki tek fark iki metodun ziyaretçiye döndüğü HTTP durum kodu.

Aşağıdaki iki örneği, Firebug benzeri bir geliştirici aracı ile izleyerek çalıştırırsak resimlerdeki gibi iki metod arasındaki farkı izleyebiliriz

 

protected void linkClassicalRedirect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("RedirectedPage.aspx");
}

 

protected void linkPermanentlyRedirect_Click(object sender, EventArgs e)
{
	Response.RedirectPermanent("RedirectedPage.aspx");
}

 

HTTP 302 ve HTTP 301

HTTP 302 durum kodu ziyaretçiye, istekte bulunan içeriğin, geçici olarak, transfer edilen sayfaya  (örnekteki RedirectedPage.aspx) taşındığını belirtiyor. 

HTTP 301 durum kodu ise ziyaretçiye, istekte bulunan içeriğin, kalıcı olarak, transfer edilen sayfaya taşındığını ifade ediyor.

Bu örneğin ve kodların bir tarayıcı vasıtası ile web uygulamamızı ziyaret eden kullanıcı için birşey ifade etmediğini söyleyebiliriz. Fakat asıl fark web uygulamamızı indexleyen arama motorlarının web uygulamamızı değerlendirmeleri sırasında ortaya çıkıyor. Sitemizi dolaşıp indexleme yapan bir arama motoru, bir içeriğin kalıcı olarak taşındığını HTTP 301 kodu ile aldığında indexlemesini yeni URL üzerinden yapacak, ve böylece arama motoru üzerinden sitemize erişen kullanıcılar için içeriğe erişim hızlanacaktır (eski link üzerinden redirect edilerek erişmek yerine yeni link ile doğrudan erişim sağlayacaklardır).

, ,

ASP.NET MVC 3 ve Elmah İle Hata Loglama

24. Mart 2012

Elmah (Error Logging Modules and Handler) kütüphanesi ASP.NET 2.0'dan beri kullandığım, ASP.NET web uygulamaları için hata loglama ve yönetimi kütüphanesi. Geliştirdiğim web uygulamalarında sadece birkaç ayar ile hata yönetimini çalışır hale getirebiliyor olmam, beni Elmah'a hayran bırakan özelliklerinden sadece biri. ASP.NET HTTP Handlers kullanımına verilebilecek en yaratıcı örneklerden biri, hatta muhtemelen en iyisi. 

ASP.NET MVC uygulamamızda Elmah'ı çalışır hale getirmek için aşağıdaki adımları takip edebiliriz.

 

ASP.NET MVC 3 Web Uygulamasına Elmah Kurulumu

1. İlk yapmamız gereken solution'ımıza sağ tıklayıp "Manage Nuget Packages"a tıklayıp NuGet paketleri içerisinde Elmah diye aratıp Elmah MS SQL Server'ı seçmek. Başka veritabanları üzerinde loglama yapacak, veya logları dosya sisteminde XML olarak kaydedecek Elmah paketleri de göreceksiniz listede. Ben örneğimi SQL Server üzerinde geliştireceğim.

 

 

2. Elmah NuGet paketini uygulamanıza yükledikten sonra solution'ınızda references'te Elmah referansını göçrebilirsiniz. Aynı zamanda uygulamanıza App_Readme diye bir dizin eklenmiş, ve içerisinde Elmah.SqlServer.sql isminde bir dosya olmalı. İşte bu dosya Elmah'ın hata loglarken kullanacağı SQL Server tablosunun ve Stored Procedure'lerinin scriptlerini barındırıyor. Şimdi yapmamız gereken bu dosyayı uygulamamızın bağlanacağı SQL Server veritabanında çalıştırmak. 

 

 

 

3. Web uygulamamızın konfigurasyon dosyasını yani web.config'i açar isek, NuGet paketi yüklenirken konfigurasyon dosyamıza elmah diye bir bölüm tanımladığını ve içerisine Elmah'ın varsayılan ayarlarını yaptığını görebiliriz. İlk aşamada yapmamız gereken Elmah'ın veritabanına bağlanırken kullanacağı bağlantı cümleciğini (connection string) uygulamamızın kullandığı bağlantı cümleciğine eşitlemek. 

Elmah'ın kullandığı bağlantı cümleciği aşağıdaki bölümde yer almakta. 

 

<elmah>
  <errorLog type="Elmah.SqlErrorLog, Elmah" connectionStringName="elmah-sqlserver" />
</elmah>

 

connectionStringName değerini, webconfig dosyamızın connectionStrings bölümüne ekleyeceğimiz ve uygulamamızın kullanacağı bağlantı cümleciği ile değiştirebiliriz : 

<connectionStrings>
  <add name="connStr" connectionString="Data Source=INSTANCE;Initial Catalog=DB;Persist Security Info=True;User ID=USER_NAME;Password=SIFRE"
     providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

<!-- ... -->

<elmah>
  <errorLog type="Elmah.SqlErrorLog, Elmah" connectionStringName="connStr" />
</elmah>

 

Eğer bağlantı cümleciğini doğru tanımladıysak Elmah şuan çalışır hale gelmiş olmalı. Test edebilmek için, web uygulamamızı çalıştıralım ve uygulamamızın ana dizininde elmah.axd'yi çağıralım. Yani henüz localhostta çalıştığımız için benim çağırdığım link şu şekilde : 

http://localhost:46352/elmah.axd

 

Loglanacak Hataların Filtrelenmesi

Farkedeceğiniz üzere henüz yeni bir ASP.NET MVC uygulaması açmış olmama rağmen tarayıcım favicon.ico dosyasını sunucudan talep etmiş fakat 404 yani dosya bulunamadı hatası almış, ve bu hatalar Elmah tarafından loglanmış. İyi haber, uygulamama eklediğim Elmah paketim başarıyla çalışıyor. Kötü haber tarayıcım varsayılan olarak web uygulamalarının favicon.ico dosyasını sunucudan talep ettiği için bu hata sunucuya gelen her talepte loglanıyor olacak.

Bunun önüne geçebilmek için web.config konfigurasyon dosyam içerisindeki elmah bölümünde aşağıdaki gibi filtre tanımı yapabilirim. errorFilter tag'ı ile loglamasını istemediğimiz logları filtreleyebiliriz :

<elmah>
<errorFilter>
 <test>
	<and>
	 <equal binding="HttpStatusCode" value="404" type="Int32" />
	 <regex binding="Context.Request.ServerVariables['URL']" pattern="/favicon\.ico(\z|\?)" />
	</and>
 </test>
</errorFilter>
</elmah>

 

Elmah Güvenlik Ayarları 

Web uygulamamızı geliştirip sunucuya taşıma vakti geldiğinde, elmah.axd sayfasına yetkisiz kişilerin girmesini ve hatalarımızı görmesini istemeyiz. Hata mesajları sakıncalı ve güvenlik açığı oluşturabilecek bilgiler içerebilirler. Bu yüzden, web uygulamamızı web sunucusuna taşırsak ve tarayıcımızdan elmah.axd kaynağını talep edersek HTTP 403 Erişim Engellendi hatası ile karşılaşırız. Elmah önyüzü varsayılan ayarlarda yalnızda localde çalışır. Bunu açıp, elmah.axd'yi uygulamamızın yönetim alanına almak için öncelikle yapmamız gereken, web.config içerisindeki elmah bölümü altına security tagını eklemek ve allowRemoteAccess değerini true olarak vermek : 

<elmah>
  <security allowRemoteAccess="true" />
  <errorFilter>
   <test>
    <and>
     <equal binding="HttpStatusCode" value="404" type="Int32" />
     <regex binding="Context.Request.ServerVariables['URL']" pattern="/favicon\.ico(\z|\?)" />
    </and>
   </test>
  </errorFilter>
</elmah>

Şu durumda elmah.axd sunucudan talep eden herkese açık hale geldi. Şimdi location tagı ile elmah.axd'yi sadece yetkili kullanıcılarca erişilebilir hale getirelim. Tabi bunu kullanabilmek için uygulamamızın kullanıcı yönetiminin geliştirilmiş olması gerekmektedir :

 

<location path="elmah.axd">
  <system.web>
   <authorization>
    <deny users="?" />
    <allow roles="admin" />
   </authorization>
  </system.web>
</location>

Sonuç

Bu günlük yazımı yazmaya başladığımda ilk aklıma gelen Java dünyasında geçirdiğim 9 ay oldu. Başarılı pek çok kütüphaneyi çalışır hale getirebilmek için konfigürasyon dosyaları arasında kaybolmak...

2dk sürmeyen ve sadece 3 adımda tamamladığımız Elmah kurulumu ile web uygulamamızın hata loglama işlemlerini yapabiliyor hale getirdik. Filtreleme ve güvenlik ayarlarına göz attık. Basit ve hızlı bir çözüm ile uygulamamızda hata loglamasını, kendini kanıtlamış bir kütüphaneye emanet etmiş oluyoruz.

, ,